HİZMETLERİMİZ

AnasayfaHizmetlerimizTehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı

Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin  yaptıkları işlemleri, insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli bir şekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ yayınlanmış ve bu tebliğ ile güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlenmiştir.

Tehlikeli madde taşımacılığına ilişkin ulusal mevzuat ile uluslararası anlaşma ve sözleşmeler, tehlikeli maddelerin sınıflandırılmaları (çözelti ve karışımların sınıflandırma prosedürleri, tehlikeli madde listesinin yapısı, tehlikeli maddelerin sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli maddelerin yapısı, tehlikeli maddelerin fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri ve benzeri,  genel ambalajlama, tank ve tank-konteyner kuralları (tip, kod, etiketleme, yapımı, başlangıç ve periyodik muayene ve testler),  işaretleme, etiketleme, ikaz levhası ve turuncu plakaların takılması kuralları,  taşıma evrakı hakkında bilgiler,  sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki kısıtlamalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit veya sökülebilir tanklarda taşıma),  yolcuların taşınması ile ilgili kurallar,  karışık yüklemeye ilişkin yasaklar ve tedbirler,  tehlikeli maddelerin ayrıştırılması kuralları,  taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri,  elleçleme ve istifleme kuralları,  yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme veya gazdan arındırma kuralları,  araçta bulundurulması gereken belgeler (taşıma evrakı, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, özel izin belgesi ve benzeri.),  trafikte araçların seyri ve park etme kuralları,  tehlikeli madde taşımacılığı ile ilgili trafik mevzuatı ve kısıtlamalar,  tahliye işlemleri veya bu işlem sırasında meydana gelebilecek sızıntılara müdahale etme kuralları, taşıma teçhizatları ile ilgili gereklilikler,  tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili işletmeye yönelik güvenlik planlarının hazırlanması,  tehlikeli madde kaynaklı bir kazanın, kaza nedenleri ve çeşitleri hakkında bilgilendirme ile bu kazaların raporlanması,  işletmeler için hazırlanacak yıllık raporların hazırlanma usul ve esasları içermektedir.

Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan, liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarında ve K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 01/01/2018 tarihine kadar aranmaz. 

ALFA34 OSGB, Bakanlık tarafından yetkilenidirlmiş TMGD'leri ile bu konuda hizmet veren firmalara danışmanlık yapmaktadır