HİZMETLERİMİZ

AnasayfaHizmetlerimizMobil Sağlık Hizmetleri

Mobil Sağlık Hizmetleri

6331 nolu iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre işverenler çalışanların sağlık gözetimlerini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü düzenleyen maddeye göre, İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.

İşverenler, aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:

  • İşe girişlerinde.
  • İş değişikliğinde.
  • İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlana işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  • İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. (Değişiklik10/9/2014-6552/17 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir.

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

ALFA34 OSGB, hizmet verdiği işyerlerinde çalışanların periyodik sağlık muayeneleri ile ilgili konularda danışmanlık yapar ve kanunen uygun olan sağlık birimlerinde tetkiklerin yapılmasını sağlar, gerekli raporlama İşyeri Hekimlerimiz tarafından yapılır.